Autoriõigustest

Vastavalt autoriõiguse seadusele tohib teoseid – sealhulgas muusikateoseid – reprodutseerida ainult teoste autorite loal (litsensi alusel). Reprodutseerimise hulka kuulub ka teostest koopiate tegemine helikandjatel. Enamiku muusikateoste – nii Eesti kui välisriikide autorite – salvestamise õigusi esindav ühing on Nordisk Copyright Bureau (NCB), mis asub Kopenhaagenis. EAÜ-l on NCB-ga sõlmitud koostööleping, mille kohaselt lubasid muusikateoste salvestamiseks väljastab Eestis NCB nimel EAÜ juures asuv NCB osakond. EAÜ/NCB kontaktisikud on:

Mario Kivistik, tel.: 6684 365, fax: 6684 366, e-post: mario.kivistik@eau.org

Marek Tihhonov, tel.: 6684 375, fax: 6684 366, e-post: marek.tihhonov@eau.org

Enne tellimuse sisseandmist palume kõigil klientidel saata EAÜ/NCB-le teatis tellitava CD, DVD, BLU-RAY ja sellel olevate muusikateoste kohta. Kui teatisest ilmneb, et muusikateoste reprodutseerimiseks on vajalik saada EAÜ/NCB luba ning maksta ettenähtud autoritasu, informeerib EAÜ/NCB klienti sellest koheselt ja küsib reprodutseerimisloa andmiseks vajalikke lisaandmeid. EAÜ/NCB võib keelata Baltic Disc Plus OÜ-l kliendi tellimuse täitmise kui klient pole EAÜ/NCB-le nõutavat infot saatnud ja kuni EAÜ/NCB nõuded pole täidetud.

Salvestamisloa saamiseks vajalik taotluse vorm ja info tingimuste ning tariifide kohta on kättesaadav EAÜ koduleheküljelt

NB! Juhul, kui tellija ei saada EAÜ/NCB-le vajalikku taotlust hiljemalt tellimuse sisseandmise päeval, nõuab EAÜ/NCB tellijalt autoritasu 1,5 kordse tariifimäära ulatuses. Juhul, kui tellija ei esita EAÜ/NCB-le vajalikku taotlust ja EAÜ/NCB avastab plaadi müügilt, nõuab EAÜ/NCB tellijalt autoritasu kahekordse tariifimäära ulatuses.

Scroll to Top